1. Uvod i značenje pojmova

a) Ovim Općim uvjetima korištenja internetskog sustava IE RAČUNI (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se sadržaj i uvjeti korištenja internetskog servisa IE RAČUNI (dalje u tekstu: Servis) te prava i obveze Poslovnih subjekata i Korisnika Sustava koji su registrirani na Servis.

b) Servis je usluga IE računi d.o.o. koja Poslovnim subjektima odnosno Korisnicima, koji djeluju u ime i za račun Poslovnih subjekata, omogućuje izdavanje i/ili primanje računa, odobrenja u elektroničkom obliku putem interneta, njihovo arhiviranje te zaštitu integriteta sadržaja računa/odobrenja.

c) Poslovni subjekt je pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost sukladno propisima i koja se registrirala za korištenje Servis.

d) Poslovna jedinica je organizacijska jedinica ili neki drugi izdvojeni dio Poslovnog subjekta kojeg je Poslovni subjekt registrirao u Servisu s ciljem zasebnog sudjelovanja u Servisu.

e) Registar servisa IE-Račun je dostupan popis Poslovnih subjekata i Poslovnih jedinica u Servisu te određenih javnih podataka o njima. Registar ujedno sadrži i popis svih tijela državne uprave s pripadajućim Organizacijskim jedinicama registriranih na FINA Servis e-Račun za državu te određenim javnim podacima o njima.

f) Korisnik je zaposlenik Poslovnog subjekta kojeg je Poslovni subjekt opunomoćio za korištenje Servisa u njegovo ime i za njegov račun, a koja posjeduje valjan odgovarajući FININ aplikacijski certifikat za potpisivanje e-računa Poslovnog subjekta (datoteka .p12)

g) Korisnik ima pravo i suglasan je sa slijedećim funkcionalnostima koristenja Servisa: unos, potpis, pregled, slanje, zaprimanje i arhiviranje e-računa i odobrenja.

h) Korisnički pretinac je funkcionalnost Servisa koja Korisniku kao pošiljatelju računa/odobrenja omogućava unos, potpis, slanje, dohvat statusa isporuke, arhiviranje te pretraživanje e-računa/odobrenja koje je unio u Servis, te kao primatelju e-računa/odobrenja omogućavaju prijem i pretraživanje primljenih računa/odobrenja.

i) Korisnik putem Servisa račune može slati drugim registriranim poslovnim subjektima i proračunskim korisnicima definiranim Odlukom o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava.

j) Prava se Korisniku utvrđuju potvrđenom registracijom i prijavom u servis.

k) Ukupne mogućnosti Servisa podrobnije su opisane i objavljene su na internetskoj stranici www.ie-racuni.com, te u Korisničkom računu/Postavke

2. Tehnički uvjeti za korištenje Servisa:

Za korištenje servisa korisnik mora osigurati sljedeće tehničke uvjete:

ZAPRIMANJE:
  • Uređaj s pristupom Internetu
  • Web preglednik, preporučljivo Google Chrome
  • PDF čitač
SLANJE:
  • sve što i za zaprimanje
  • Vlastiti aplikacijski certifikat (.p12 datoteka) za potpisivanje računa/odobrenja koji se šalju putem Servisa

3. Postupak korištenja Servisa

a) Korisnik Servisa potpuno i zauvijek besplatno može postati svaki Poslovni subjekt koji zatraži korištenje Servisa registracijom i prijavom na servis tj. stvori potpuno i zauvijek besplatni korisnički pretinac na servisu

b) Korisnik Servisa može u bilo kojem trenutku i bez ikakve naknade zatražiti istupanje iz Servisa slanjem zahtjeva za brisanje korisničkog računa na mail info@ie-racuni.com

c) Korisnik servisa može besplatno zaprimati e-računa u svoj Korisnički pretinac koji je zauvijek potpuno besplatan i nema nikakvih ograničenja za korištenje usluge zaprimanja.

d) Korisnik servisa može slati e-račune/odobrenja svim poslovnim partnerima (B2B) ukoliko posjeduje aplikativni certifikat (p12 datoteka) za potpisivanje svojih računa bez ikakvih dodatnih naknada osim cijene navedene u cjeniku tj. jedinične cijene po uspješno poslanom računu.

e) Korisnik može slati e-račune prema obveznicima javne nabave (B2G) ukoliko uz posjedovanje aplikativnog certifikata i kod FINA (kao centralnog posrednika za B2G) odabere IE računi d.o.o za inormacijskog posrednika za slanje e-racuna B2G  ZZRIPNSRZDKIP.pdf

f) koji prihvaća Opće uvjete, a uzima se da ih prihvaća dostavom urednom registracijom i prijavom u servis

g) koji ispunjava tehničke uvjete za korištenje Servisa.

h) Poslovni subjekt odnosno Korisnik daje ovlaštenje IE RAČUNI d.o.o. da javno dostupne podatke može objavljivati u registru servisa IE RAČUNI, a za svrhe Servisa.

4. Plaćanje

a) Korisnik je za korištenje usluge slanja računa servisa obvezan plaćati naknadu u visini i na način utvrđen Cjenikom koji je javno objavljen na stranici https://ie-racuni.com. Naknadne izmjene i/ili dopune bit će dostupne na isti način.

5. Odgovornost za korištenje Servisa

a) Poslovni subjekt i Korisnik se obvezuju koristiti Servis sukladno njegovim tehnološkim postavkama utvrđenima Općim uvjetima i Korisničkom uputom.

b) Poslovni subjekt i Korisnik su odgovorni za točnost podataka unesenih korištenjem Servisa.

c) Poslovni subjekt i Korisnik snose svu štetu koja zbog nepoštivanja Općih uvjeta, nesavjesnog korištenja ili namjerne zlouporabe eventualno nastane IE RAČUNI d.o.o., drugim Poslovnim subjektima odnosno Korisnicima servisa.

d) IE računi, Poslovni subjekt i Korisnik se obvezuju podatke iz poslanih i zaprimljenih računa/odobrenja/opomena iz Servisa čuvati kao poslovnu tajnu.

e) IE računi ne odgovara Poslovnom subjektu odnosno Korisniku za porezno-pravnu ispravnost sadržaja računa/odobrenja iz Servisa, a odgovornost za korištenje računa/odobrenja iz Servisa u poreznom smislu snosi onaj tko poduzima takvo korištenje.

f) IE računi se obvezuje Poslovnom subjektu odnosno Korisniku da će podatke iz računa/odobrenja/opomena u Servisu kojima je isti izdavatelj odnosno primatelj, koristiti isključivo za potrebe Servisa te da će ih štititi kao poslovnu tajnu, a u protivnom odgovara za štetu.

6. Isključenje odgovornosti

a) IE računi d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju nemogućnosti korištenja Servisa zbog neodgovarajućeg postupanja Korisnika.

b) IE računi d.o.o. ne odgovara za nedostupnost Servisa nastalih kao posljedica tehničkih problema uzrokovanih višom silom.

7. Otkaz i raskid

a) IE računi d.o.o. i Poslovni subjekt mogu u bilo kojem trenutku potpuno besplatno i bez ikavih dodatnih naknada otkazati korištenje Servisa.

b) Obzirom je posjedovanje korisničkog računa na servisu u potpunosti besplatno Poslovni korisnik nema nikakve potrebe za otkazivanjem servisa jer ne plaća nikakvu naknadu ukoliko servis ne koristi za slanje računa. Ako ipak Poslovni subjekt želi otkazati korištenje Servisa to može učiniti slanjem maila u kojem zahtjeva brisanje korisničkog računa na mail info@ie-racuni.com. U roku od 24 sata potpuno besplatno otkazat će se korištenje servisa i brisati account korisnika bez ikakvih naknada.

c) Otkazom Poslovnog subjekta odnosno IE računi d.o.o. otkazuje se korištenje Servisa u cijelosti.

d) Poslovni subjekt može otkazati korištenje Servisa samo za jednu ili više Poslovnih jedinica koje je registrirao regitracijom i prijavom u Servisu.

e) Poslovni subjekt može ukinuti sva prava u Servisu pojedinom Korisniku predajom zahtjeva na mail info@ie-racuni.com.

f) IE računi d.o.o. mogu otkazati korištenje servisa Korisniku ukoliko utvrde zloupotrebe servisa od strane Korisnika (neistiniti podaci registracije i dokumenata)

g) IE računi d.o.o. mogu otkazati korištenje Servisa Poslovnom subjektu ukoliko Poslovni subjekt ne podmiruje redovno račune koji su mu izdani sukladno utvrđenom cjeniku (objavljenom na internet stranicama ie-racuni.com) za iskorištenu uslugu slanja e-računa/odobrenja putem Servisa.

8. Suglasnost s Općim uvjetima

a) IE računi d.o.o. zadržava pravo naknadne izmjene i/ili dopune Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti objavit će se na internetskim stranicama ie-racuni.com.

b) Uzima se da je Poslovni subjekt pristao na izmjene i/ili dopune Općih uvjeta ako IE računi d.o.o., u roku od 8 dana od njihove objave, ne priopći da ne pristaje na izmjenu i/ili dopunu Općih uvjeta.

c) Ako Poslovni subjekt priopći IE računi d.o.o. da ne pristaje na izmjene i/ili dopune Općih uvjeta IE računi d.o.o. uzima se da je otkazao korištenje Servisa.

9. Rješavanje sporova

a) IE računi d.o.o. i Poslovni subjekti su suglasni da će mirno riješiti sve sporove proizašle iz ovih Općih uvjeta, a ako to nije moguće nadležan je sud u Splitu.

10. Završne odredbe

a) U slučaju promjene relevantnoga zakonskoga okvira koji utječe na poslovanje IE računi d.o.o., kao i promjena na tržištu, IE računi d.o.o. ima pravo izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, kao i promjene pružanja usluga Korisniku servisa.

b) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se datumom objave: 5.10.2019.